Aanmelden  
Via het aanmeldformulier kunt u uw interesse voor onze school kenbaar maken.U ontvangt een persoonlijke bevestiging van ontvangst.

Daarna kan er een oproep voor een kennismakingsgesprek plaatsvinden.
Het invullen van dit formulier is geen automatische plaatsing op onze school.


Mailcontact? Vergeet dan niet om een telefoonnummer te vermelden, zodat we contact met u kunnen opnemen.
 

 

Kinderen van 4 jaar en jonger

Voordat een kind zijn schoolloopbaan op de Finne  start is er een kennismakingsgesprek met de ouders.
Dit gesprek wordt in principe gevoerd door de directeur en heeft tot doel elkaar en de school te leren kennen en wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Aan de orde komen met name de kenmerken van het onderwijs op de Finne voor, de dagelijkse onderwijspraktijk, de mogelijkheden die de Finne te bieden heeft en eventueel de specifieke onderwijsbehoeften. Natuurlijk vindt er ook een rondleiding plaats.  
 

 

Aanmelding  

 

Kinderen kunnen pas definitief worden aangemeld vanaf de leeftijd van drie jaar. Na definitieve aanmelding bepaalt de schoolleiding of het kind wordt toegelaten. In principe gebeurt dit binnen 6 weken na de definitieve aanmelding.  

De kleutergroepen zullen aan het einde van het schooljaar iets groter zijn door de instroom van nieuwe kleuters.
 

Voor aanmelding  

 

Ouders kunnen hun kind dat nog geen drie jaar is voor-aanmelden voor twee momenten per jaar. Als ouders een voor-aanmelding willen doen vullen ze het formulier Verzoek tot aanmelding in. Ouders/verzorgers krijgen een bevestiging van ontvangst, maar hiermee staat de leerling niet definitief ingeschreven. Dit kan niet eerder dan wanneer de leerling 3 jaar is. 

 

4 jaar 

Een aantal weken voordat het kind vier jaar wordt en naar school gaat, maakt de leerkracht van de groep waarin het kind is geplaatst een afspraak voor de eerste schooldag en voor het wennen. Kinderen kunnen voordat ze vier jaar worden 2 dagen komen wennen.
Voor het kind is het belangrijk om de ene opvang af te ronden en daarna pas voor de nieuwe te gaan. Hierdoor is er  geen sprake van verschil in regels en routines. In overleg met ouders en leerkracht wordt per kind bekeken of een kind als het 4 jaar geworden is direct hele dagen naar school gaat of eerst gedeeltelijk.  

 


Andere school

Voor kinderen afkomstig van een andere school geldt het volgende:  

 

- er moet plaats zijn in een groep 
- ouders moeten bewust voor de Finne kiezen en accepteren daarmee ook de werkwijze en andere zaken die bij de school horen. 

 

- er is overleg met de andere school geweest  

- de Intern Begeleider heeft inzicht gekregen in het dossier van de leerling  

- er kan passend onderwijs geboden worden  

- bij de toelating wordt ook rekening gehouden met de zorgbehoefte van de groep 

  

De schoolleiding neemt, dit alles overwegende, een beslissing over het al dan niet toelaten van de leerling.  

Ouders worden zo snel mogelijk geïnformeerd of de leerling al dan niet toegelaten kan worden. 
 

Uitschrijven

Indien ouders vanwege een verhuizing of om een andere reden hun kind uit willen laten schrijven behoort er eerst een gesprek plaats te vinden. Dit kan zijn met de leerkracht, de IB'er of de directie.
Daarna nemen we contact op met de nieuwe school. Uitschrijving is onmogelijk als er geen nieuwe school is gevonden.