Oudervereniging

            

De Oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op de Finne. Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei leuke, feestelijk en creatieve activiteiten en projecten op school plaats, waar alle kinderen van de school bij betrokken zijn. Deze activiteiten worden in samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door het bestuur van de Oudervereniging.

O.a. de volgende activiteiten worden door de Oudervereniging door het jaar heen georganiseerd of financieel ondersteund:
§ Sinterklaasfeest
§ Kerstfeest
§ Paaseieren zoeken
§ Koningsdag
§ Laatste schooldag

Het doel van de Oudervereniging
De Oudervereniging heeft ten doel:
- Bij ouders belangstelling en betrokkenheid bij school bevorderen
- Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan
- Het in samenspraak met het team organiseren van activiteiten zoals evenementen, ouderavonden en vergaderingen
- Het incasseren en beheren van de ouderbijdragen

De vrijwillige ouderbijdrage
Zit uw kind op OBS De Finne? Dan bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Het ouderbijdrage is voor schooljaar 2019/2020 vastgesteld op €22,50 per kind. Dit is exclusief de kosten voor het schoolreisje.

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, enz., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de Oudervereniging een bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken.
U krijgt ieder jaar een oproep van de Oudervereniging waarin u wordt gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Op de algemene ledenvergadering in juni bespreekt het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening.

Het bestuur
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit drie enthousiaste ouders die regulier ongeveer 6 tot 8 keer per jaar vergaderen. Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten besproken die op het programma staan, financiën besproken en taken verdeeld. Dat wordt samen gedaan met de leerkrachten. Als dat nodig is, worden extra ouders/verzorgers gevraagd om te helpen.

Het bestuur bestaat nu uit:
- Fernanda Constandse (voorzitter)
- Grietje Velink (penningmeester)
- Corrie v/d Berg
- Suzanne Niens
- Elbrich Klaren (leerkracht)
- Jildau Zijsling-Krist (leerkracht)